Meike Janssens; art and ceramics

1. DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED VAN HET PRIVACYBELEID Meike Janssens zet zich in om uw privacy te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Als we u schrijven, bedoelen we u als onze klant, websitebezoeker of andere relevante derde partij, zoals de contactpersonen van een bedrijf of andere organisatie waarmee we zaken doen. Het doel van dit privacybeleid is om uit te leggen hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken en hoe u uw rechten kunt uitoefenen. 

2.  WAAR VERZAMELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS? We kunnen persoonlijke gegevens van u verzamelen wanneer u een aankoop doet op onze website, met ons correspondeert per post, e-mail of telefoon of informatie bij ons opvraagt. Sommige van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren, kunnen elders dan rechtstreeks bij u worden verzameld, zoals bij een kredietinformatiebureau, een regelgevende instantie of andere openbaar beschikbare databases. Als u bepaalde informatie niet verstrekt wanneer daarom wordt gevraagd, kunnen we mogelijk niet voldoen aan onze verplichtingen jegens u of reageren op uw verzoeken, waardoor we u niet het hoogst mogelijke serviceniveau kunnen bieden. 

3. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE? De categorieën persoonlijke gegevens over u die we kunnen verzamelen, opslaan en gebruiken, zijn onder meer: algemene informatie en contactgegevens, zoals naam, telefoonnummer, e-mailadres, adres en andere contactgegevens; financiële informatie, zoals bankgegevens

COOKIES Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar beveiligde servers. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot de activiteit op de website.

4. HOE GEBRUIKEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS? We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om: het beheren en nakomen van onze contractuele en wettelijke verplichtingen jegens u of het bedrijf dat u vertegenwoordigt; voldoen aan onze wettelijke en rapportageverplichtingen, zoals garantieclaims, boekhoudregels en rapportage aan de belastingautoriteiten en andere toezichthoudende autoriteiten; reageren op uw vragen en verzoeken; en onze wettelijke rechten vaststellen, uitoefenen of verdedigen. De verwerking van uw persoonsgegevens die niet gebaseerd is op een wettelijke of contractuele vereiste, zal gebaseerd zijn op onze gerechtvaardigde belangen om: u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn, u informeren en contact met u opnemen U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief en op de hoogte blijven. Ik zal uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we ze om een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel.

5. AAN WIE MAKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS GEGEVEN? Naast de openbaarmakingen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de doeleinden die elders in dit privacybeleid worden vermeld, kunnen we informatie over u vrijgeven: aan onze dienstverleners zoals bpost voor zover we hier wettelijk toe verplicht zijn; in verband met enige gerechtelijke procedure of toekomstige gerechtelijke procedure; en om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen Behalve zoals bepaald in dit privacybeleid, zullen we uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken. 

6. WAAR BEWAREN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS? Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in België, dat wetgeving inzake gegevensbescherming heeft die gelijkwaardig is aan die van kracht in de Europese Economische Ruimte. 

7. HOE BESCHERMEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS? We zullen passende veiligheidsmaatregelen nemen om onbedoelde of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot uw persoonlijke gegevens te voorkomen. Gegevensoverdracht via internet is natuurlijk inherent onveilig en we kunnen de veiligheid van gegevens die via internet worden verzonden niet garanderen. 

8. HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS? We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld of zoals vereist om te voldoen aan eventuele verplichte bewaartermijnen onder de toepasselijke wetgeving. Om de juiste bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, het mogelijke risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en of we kunnen die doeleinden bereiken met andere middelen en met de toepasselijke wettelijke vereisten

9. WAT ZIJN UW RECHTEN? Recht op toegang tot uw gegevens U kunt ons instrueren om u een kopie te verstrekken van de persoonlijke informatie die we over u hebben. Correctie, verwijdering en bezwaar U kunt ons verzoeken om eventuele onjuiste informatie die we over u hebben te corrigeren en om informatie te verwijderen die niet langer nodig is voor het doel waarvoor deze is verzameld en / of om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens. Bepaalde wettelijke verplichtingen kunnen ons echter verhinderen bepaalde informatie onmiddellijk te verwijderen. Herinner uw toestemming Als we uw persoonlijke gegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. Klachten indienen U kunt te allen tijde een klacht indienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens verwerken in strijd met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. 

10. WEBSITES VAN DERDEN Onze website kan links naar andere websites bevatten. Dit privacybeleid heeft geen betrekking op de links op onze website die naar websites van derden leiden en wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van dergelijke websites van derden. Zoals sommige applicaties die hier gebruikt worden.

 11. BELEIDSWIJZIGINGEN We houden dit privacybeleid in de gaten en we kunnen het van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te plaatsen. U dient deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 22/03/21 CONTACT Als u vragen of verzoeken heeft met betrekking tot dit privacybeleid of onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via een van de 

onderstaande contactkanalen: Meike Janssens Ottergemsesteenweg 247 9000 Gent E-mail: hallo@meikejanssens.be